[Logo: Programvarebasen][Bilde: illustrasjon][Bilde: illustrasjon]

Søk i databasen


Her kan du søke etter programnavnet. Du kan skrive ett eller flere ord (eller deler av et ord) og søket vil inneholde minst ett av ordene du har skrevet. Skriv for eksempel: Malebok - ikke Maleboka eller Maleboken.Brukertilpasset søk


Ønsker du å finne dataprogrammer som passer til de spesielle behovene et barn har i forhold til modningsalder, motorikk og kognisjon etc, velger du Brukertilpasset søk. De enkelte søkekriteriene er forklart med hjelpetekster.

Brukertilpasset søk

Velkommen til NAV SIKTEs Programvaredatabase

Selv små detaljer i utformingen kan avgjøre om barn med omfattende motoriske vansker kan benytte et dataprogram som hjelpemiddel for aktivitet, lek og samspill med andre barn. Eventuelle hindere kan være av både motorisk og kognitiv art. Det er derfor ikke nok bare å finne et styringssystem barnet mestrer motorisk, du må også finne det styringsnivået barnet behersker forståelsesmessig. Det spiller altså liten rolle hvor motiverende et program er, hvis ikke barnet klarer styre programmet.

I SIKTEs Programvaredatabase kan du søke på tre måter:
  • Alfabetisk oppslag innebærer tradisjonelt oppslag på programnavn
  • Søk på ord i programnavnet hvis du ikke kjenner hele tittelen
  • Brukertilpasset søk tar utgangspunkt i både styringssystemet og styringsnivået barnet mestrer. Forutsetningen for et tilfredsstillende søkeresultat er at du kjenner barnets ulike ferdigheter/behov godt. Ved denne type søk vil du ofte se at det bare er noen av delprogrammene på CD-en eller disketten som barnet vil kunne benytte/styre.

Metodeboka Fra vilje til ut/trykk (Brænde & Halvorsen, 2002) gir utfyllende informasjon i forhold til søk i Programvaredatabasen. Boken beskriver også hvordan det kan arbeides tverrfaglig i en strukturert utprøvingsprosess for å finne frem til egnet styringssystem. Den kognitive inndelingen av styringsnivåene og krav til barnet på det enkelte nivå er grundig drøftet. Boken har mange forklarende illustrasjoner.

www.nav.no/tilde