Vent til inneholdet er lastet ned og denne teksten forsvinner!

Flytt markøren med Tab-tasten og velg med Enter-tasten.


Innholdsfortegnelse

plusstegn for å utvide menypunkt
plusstegn for å utvide menypunkt
plusstegn for å utvide menypunkt
plusstegn for å utvide menypunkt
plusstegn for å utvide menypunkt
plusstegn for å utvide menypunkt
plusstegn for å utvide menypunkt
plusstegn for å utvide menypunkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


idé-banken

Idé-banken er en samling av kommunikasjonstavler med ulike symbol-systemer. Verktøyene jeg har benyttet er programmene BoardMaker (Falck Vital) og Skrive med bilder (NorMedia). Materialet må ses på som ideer eller eksempler. Skal idéene benyttes, må de tilpasses det enkelte barn. Jo færre felt barnet har å velge i – dess viktigere er det at hvert enkelt utsagn motiverer til aktivitet og deltakelse!

Noen av tavlene – eller ideene – har jeg hentet fra praksis (spesielt fra Blindernveien skole i Oslo), fra amerikanske forelesere og fra NorMedia’s eksempelfiler. Men mye har jeg laget selv. Ikke alt er prøvet ut med barn. Det er derfor viktig at innholdet, symbolbruken og ordvalget på tavlene/ overleggene vurderes nøye før materialet tas i bruk.

Jeg håper imidlertid at ideene kan være en motivasjonskilde til å komme i gang for både foreldre og fagapparatet som har ansvar for å utvikle kommunikasjonssystemer for barn uten tale. Sentralt i utformingen av eksemplene ligger et ønske om en mer aktiv deltakelse for det funksjonshemmede barnet under lek og samvær med andre barn.

At tavlene vesentlig domineres av PCS-symboler (fra © Mayer-Johnson Co) har en rent praktisk årsak, bl.a. fordi antall symboler i systemet er høyt. Når jeg bare i liten grad har benyttet Bliss symbolspråk – er begrunnelsen ikke at førskolebarn vanskelig kan bruke Bliss. Årsaken er at de enkelte symbolene på overleggene representerer både fraser og hele setninger. Et Bliss-tegn er ett ord i et fullverdig visuelt språk og bør derfor ikke benyttes som ”merkelapp” for sammenstillinger av ord i en opplæringssituasjon.

Idé-banken har ikke som mål å vise hvordan man systematisk bygger opp et kommunikasjonssystem for det enkelte barn. For mange av barna vil målet på sikt være komplekse og åpne løsninger som gir dem mulighet for å uttrykke seg fritt – ord for ord. Noen av barna vil trenge et stort vokabular tilgjengelig – ved siden av denne type ”temaplater” som presenteres her.

Når du skal lage et nytt overlegg til en taleboks eller en temabasert menyside til en talemaskin, vil du som regel stå overfor dilemmaet at barnet har behov for flere utsagn enn hun klarer å betjene: ”Hun har så mye hun skal ha sagt, men klarer bare å trykke på noen få ruter”. Det kan derfor være avgjørende at du har analysert og vurdert nytten av hvert enkelt budskap – og at du ser det som en utfordring å korrigere designet ditt etter barnets behov i den enkelte situasjonen.


  Ikon for Synge
 

synge

   

Gå til synge i fagteksten

Overlegg morgensang Overlegg Fader Jakop Overlegg Mikkel Rev
Overlegg Lille Kattepus Overlegg Fola Blakken Overlegg Bæ, bæ, lille lam
Overlegg Lille Petter Edderkopp Overlegg Hjulene på bussen Overlegg Meny sanger

Hilsesang: Morn, morn, morn

 Overlegg med 4 felt

Innhold:

        Barnet signaliserer hvem sin tur det er til å synge.

Fola, Fola Blakken

 Overlegg med 4 felt

Innhold:

Fader Jakob

Overlegg med 4 felt

Innhold:

Sangen egner seg til ”kanon”, idet barna kan synge den strofen de vil i stedet for å trykke seg fremover i verset samtidig.

Bæ, bæ, lille lam

Overlegg med 8 felt

Innhold:

Mikkel Rev

Overlegg med 8 felt

Innhold:

Lille kattepus

Overlegg med 4 felt

To barn synger annen hver strofe (trener turtaking):

Innhold:

Barn 1


Overlegg med 4 felt

Barn 2

Lille Petter Edderkopp  

Sangen har her to overlegg i forskjellig vanskeliggrad – 4 og 8 trykk i riktig sekvens. Overlegget med 8 felt kan skape problemer for noen barn som ikke har lært ”leseretning” (de går til høyre i første linje, mot venstre i den andre).

Overlegg med 4 felt

Innhold 1:

Overlegg med 8 felt

Innhold 2:

Symbolet ”hatt med edderkopp” er et sammensatt PCS-symbol – bearbeidet i et tegneprogram.

Hjulene på bussen

Overlegget under kan bare benyttes hvis barnet benytter talemaskin med dynamisk skjerm (databasert). Selv om hvert av de fire versene tilsynelatende gjentas to ganger, vil du ved en gjennomsynging høre at andre linje i repetisjonen ikke er helt lik den første (innholdet i rute 2 repeteres ikke tre ganger). Den visuelle utforming av overlegget vil imidlertid kunne være lik for både verselinjen og repetisjonen. Den dynamiske skjermen gjør det mulig og veksle frem og tilbake mellom 2 visuelt like skjermbilder, men med ulike utgaver av sangen som synges.

Overlegg med 9 felt

Vers 1
 • 1. felt: Hjulene på bussen
 • 2. felt: de går rundt, rundt, rundtrundt, rundt, rundt rundt, rundt, rundt…
 • à (sideskift til skjermbilde nr 2)
 • 1. felt: Hjulene på bussen
 • 2. felt: de går rundt, rundt, rundt
 • 3. felt: Gjennom hele byen
 • à (sideskift tilbake til første skjermbilde)

Vers 2

 • 4. felt: Dørene på bussen
  5. felt: de går opp og igjen ... opp og igjen … opp og igjen
  à (sideskift til skjermbilde nr 2)
 • 4. felt: Dørene på bussen
 • 5. felt: de går opp og igjen
 • 3. felt: Gjennom hele byen
 • à (sideskift tilbake til første skjermbilde)

Vers 3

 • 6. felt: Babyene på bussen
 • 7. felt: sier ”Æ–Æ–Æ”...”Æ–Æ–Æ”… ”Æ–Æ–Æ”
 • à (sideskift til skjermbilde nr 2)
 • 6. felt: Babyene på bussen (som i vers 1 og 2)
 • 7. felt: sier ”Æ–Æ–Æ”
 • 3. felt: Gjennom hele byen...
 • Vers 4
 • 8. felt: Pappaene på bussen sier
 • 9. felt: Hysj! Hysj! Hysj!...
 • 3. felt: Gjennom hele byen

Jeg har laget en utgave av den samme sangen for en taleboks, hvor papiroverleggene vanligvis må skiftes manuelt. Fordi overlegget her er statisk (dvs at det ikke kan skiftes mellom to sider underveis i sangen) må repetisjonen løses på en annen måte – ved hjelp av et eget felt. For å forenkle styringen for barnet, er det laget hjelpelinjer og brukt fargekoding for elementer som hører sammen.

Overlegg med 13 felt

Innhold:

Vers 1

1. trykk: Hjulene på bussen... Felt 1 (hvit)
2. trykk: de går rundt, rundt, rundt ... rundt, rundt, rundt... rundt, rundt, rundt... Felt 2 (hvit)
3. trykk: Hjulene på bussen... Felt 1 (hvit)
4. trykk: de går rundt, rundt, rundt Felt 3 (gul)
5. trykk: Gjennom hele byen Felt 4 (gul)
- alle øverste rekke

Utgangspunktet er her en finoppdelt mal i BoardMaker (eks 64 ruter) hvor du fritt komponerer hvordan feltene skal se ut på platen. Alle rutene i oppdelingen på malen som dekkes av ett felt på arket må gis samme lydmessige innhold. Eksempelvis vil alle rutene under det store symbolet av "byen" inneholde strofen ”gjennom hele byen”.

Barn som skal benytte dette overlegget har imidlertid en vanskeligere kodingsoppgave (forstå hva hun skal trykke på) enn barnet som har en dynamisk skjerm.

Menyside for SANGER

Overlegg med 8 felt

Har barnet en talemaskin med dynamisk skjerm, vil det være naturlig å legge alle sangene inn på en menyside – temaside SANGER – hvor barnet selv kan velge den sangen hun/han vil ha eller som alle skal synge. Valg av symbol bringer barnet til temasiden for valgt sang og barnet kan synge sangen alene eller sammen med de øvrige barna.

  Ikon for Rim og regler
 

rim og regler

   

Gå til rim og regler i fagteksten

Overlegg Lille Trille Overlegg Mister du lua Overlegg Hvem banker?
Overlegg Rime Overlegg Elle Melle

Lille trille

Overlegg 4 felt med halve verselinjer - "Lille Trille" ...

Overlegg 4 felt med siste halvdel av verselinjene - ... "satt på hylle"

Disse overleggene her gjør det mulig for to barn å samarbeide om en regle: De skal trykke hver sin gang på taleboksen (øve turtaking).

Aktiviteten egner seg også godt til å øve leseretning - samtidig som barna får jobbet aktivt med å lytte ut rimord: Dersom det ikke rimer har de trykket på feil grafisk symbol.

Mister du lua

Overlegg 4 felt med 1.-3.-5. og 7. verselinje

Som over, gjør disse overleggene det mulig for to barn å samarbeide om en regle.

Innhold:

Barn 1:

Overlegg 4 felt med 2.-4.-6. og 8. verselinje

Innhold:

Barn 2:

Hvem er det som banker?

Overlegg med 8 felt

Innhold:

Finne rimord

Overlegget er tenkt i en gruppesituasjon hvor barna øver seg på å lytte ut rim. Barnet har mulighet til å svare på lik linje med de øvrige barna. Samtidig kan læreren kontrollere om barnet har forstått hva rim er og om hun klarer å finne rimordene.

Overlegg med 16 felt

Innhold:

Ulike symbolsystemer, ulik farge på bakgrunnen og tykkelse på strekene er brukt for å gjøre selve oppgaven så enkel som mulig: Barnet må velge ett ord i det lysegrønne feltet øverst for så å finne ordet som rimer i det mørkere grønne feltet nederst. Neste trinn vil være at alle rimordene blandes – uten noen form for framheving.

Elle – melle

Overlegg med 10 felt

Den første raden innholder her kommentarer til aktiviteten mens den andre er selve reglen.

Innhold første rad:

Regle (andre rad):

  Ikon for Lese
 

lese

   

Gå til "lese" i fagteksten

Overlegg Lese bok - generell Overlegg Den lille røde høna Overlegg Gullokk og bjørnene
Overlegg Ludde får besøk 1 Overlegg Ludde får besøk 2

Generelt overlegg: Lese bok

Overlegg med 8 felt

Dette overlegget inneholder generelle utsagn relatert til høytlesingssituasjoner. Jo flere felt barnet kan forholde seg til, dess bedre kontroll får barnet over situasjonen. Fordi barnet ikke kan kommentere innholdet i fortellingen fra denne siden, er det viktig å ha en mulighet til å be om ”prateboka” eller kunne velge seg inn på en annen side i maskinen.

Fordelen ved generelle sider er at de kan brukes i alle lesesituasjoner – også om du tar en situasjon ”på sparket”. Begrensningen er at den ikke gir muligheter for innspill til innholdet. Dersom barnet ikke selv kan velge egne kommunikasjonsplater (databasert utstyr), bør du ha så mange boktilpassede overlegg som mulig i forhold til de bøkene som leses mest.


Den lille røde høna

Overlegg med 8 felt

Boktilpasset innhold: "Den lille røde høna"
 • Ikke jeg, sa grisen
 • Ikke jeg, sa anden
 • Ikke jeg, sa katten
 • Da gjør jeg det selv, sa høna
 • Snipp, snapp snute, så var eventyret ute
Generelt innhold:
 • Vis meg en gang til
 • Kan du snu siden?
 • Les meeeer, da!?

Gullhår og de tre bjørnene

Overlegg med 24 felt

Overlegget Gullhår og de 3 bjørnene er boktilpasset, med fokus på selve handlingen. Her mangler de generelle kommentarene som styrer selve opplesningen.

For en del barn vil det være aktuelt å forenkle teksten som leses. Under følger et eksempel på hvordan barnet kan delta når du leser en tilpasset tekst. Fortell eventyret først og marker for barnet hvordan nøkkelordene kan pekes ut etter hvert som du leser. Vis barnet deretter – med mimikk – at du forventer at hun skal være aktivt i opplesningen ved å ”gi deg ordene”.