Samspill i barnehage

Samspill mellom barn og lærer

"Samspill i barnehagen" er et interaktivt multimedia-program om bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) for barn med omfattende motoriske vansker og manglende tale. Programmet er utviklet ved NAV SIKTE – Senter for IKT-hjelpemidler.


Evnen til å kommunisere er en forutsetning for utvikling av gode relasjoner; vi ser på hverandre, forteller, lytter, avbryter og korrigerer. Den uttrykte meningen understøttes av kroppsspråk og mimikk. Når talen mangler og kroppsspråket er vanskelig å lese på grunn av barnets mange ukontrollerte bevegelser, er det av stor betydning at miljøet rundt barnet kjenner til de alternative muligheter som finnes. Målet må være at barnet selv skal kunne formidle ønsker og behov, fortelle fra erfaringer/hendelser og stille spørsmål på en funksjonell måte.

Målgrupper

Programmet retter seg mot foresatte, hjelpere og fagpersoner, som har et pedagogisk ansvar for barn som mangler motoriske forutsetninger for å utvikle et talespråk.

Programmet inneholder

Interaktiv del :

Fagstoff (kan tas ut i papirversjon):


Kontaktinformasjon

”Samspill i barnehagen” ligger på adressen: http://sikte.no/barnask og kan avspilles direkte over nettet eller lastes ned gratis. Programmet er tilrettelagt for bryterstyring. Hvis du har problemer med å laste det ned/åpne programmet, kan du ta kontakt med oss på NAV SIKTE og få en CD med programmet tilsendt.

NAV SIKTE, Senter for IKT-hjelpemidler, Postboks 5, St Olavs Plass, 0130 Oslo

sikte@nav.no Tlf: 21 07 00 00, Faks: 21 07 00 01. nav.no/sikte

Nav logo

NAV Siktes informasjonssider